Lerskiffer, kalkrik alv, mullhaltig mo.

Skoljordbruket omfattar en areal av 720 ha, fördelat på 480 ha åker, 120 ha betesmark, 87 ha skogsmark samt 33 ha trädgård, park, tomter och övrig mark. Arronderingen är mycket god, åkerjorden består till största delen av relativt kalkrik, något mullhaltig lerig mo, alven är kalkrik lättlera på lerskiffer.

Spannmål och oljeväxter torkas i en Tornum spannmålstork med en kapacitet av 20 ton/tim. Lagringskapacitet 2500 ton. Fodertillverkning sker i en datorstyrd anläggning. Bollerups  jordbruksbyggnader har under senare år genomgått en omfattande upprustning, maskinparken som är modern utgörs av ett flertal typer / fabrikat, den är anpassad för både jordbruksdrift och med hänsyn till de pedagogiska krav finns i undervisningen.

 

123A5830 copy