Simmentaltjurarna Mustik och Rustik, Holsteinkor och allt därtill.

Köttdjursbesättningen består av totalt 50 Simmentaldjur, varav 25 kor. Det är en avelsbesättning som tog sin början genom import från Schweiz i mitten av 1970-talet. Vår besättning är idag en av landets främsta inom sin ras, under årens lopp har det producerats många värdefulla avkommor i besättningen, bl a sju semintjurar av högsta kvalitet. De senaste semintjuren är år 2009 Mustik, och år 2013 Rustik. Vi säljer även livdjur från besättningen. Huvuddelen av korna insemineras med sperma från utvalda semintjurar från både Sverige och övriga världen.

123A5379 copy

Svinbesättningen, Pigham (korsning Yorkshire x Svensk Lantras som sedan betäcks med Hampshire) omfattar 336 suggor i helintegrerad produktion med 6 grupper och 56 suggor i varje grupp. Svinproduktionen bedrivs i enlighet IP Sigills certifieringsregler. Våra suggstallar omfattar ett grisningsstall med 60 grisningsboxar, familjestall med plats för 168 suggor och sinsuggstall med 290 platser. Slaktsvinsstallarna omfattar ca 2 100 platser och en produktion på ca 7 500 slaktade djur/år. Fodret tillverkas och blandas på Bollerup. Det utfodras torrt i suggstallarna och som blötfoder i slaktsvinsstallarna. För rengöring av stallarna används en mycket arbetsbesparande tvättrobot.

123A5438 copy

Bollerups mjölkdjursbesättning består till huvuddelen av Holstein och består av totalt ca 300 djur. En hög produktion kännetecknar besättningen, för närvarande 12 800 kg/ko/år. Den högst mjölkande kon har senaste året producerat över 19 500 kg mjölk. Mjölkkorna inhyses från och med mars 2014 i ett helt nybyggt stall.

Stallet är byggt ht 2013 och är 60,2 meter långt och 34,2 meter brett, tillsammans 2059 kvm, samt servicedel om 218kvm ( 18,6 x 11,75 m). Väggarna är byggda av prefabricerade isolerade betongelement med utsida av frilagd vit krossten. Det isolerade taket är beklätt på ut och insida av plåt. Gavelspetsarna som även de är isolerade är plåtbeklädda och har stora ljusinsläpp (kyrkfönster) för att ge huset karaktär. En servicebyggnad med personalutrymmen, samlingsrum för visningar av ladugården, mjölk- och maskinrum, toaletter samt omklädningsrum.
Mjölktanken är försedd med förkylning för att minska energiåtgången för kylningen av mjölken. Värmen från mjölken som kyls används för att förvärma dricksvattnet till korna till ca 17 grader. Alla rörelseytorna för djuren är belagda med betongspalt, vissa delar av spalten är även belagd med gummimattor.

Byggnaden rymmer 126 liggsängar fördelat på 6 liggbåsrader, samt plats för omvårdnadsavdelning och kalvningsboxar. Sinkorna kommer att ha sin plats i nuvarande ladugård, så sammanlagt kommer vi att ha ca 150 kor i produktion.

Mjölkningen sker i 2 st robotar med fri trafik, samt att det finns en avdelning med ett tandemstall dit korna selekteras automatiskt vid dess användning. Där kommer eleverna lära sig att mjölka så som man gör i en konventionell mjölkgrop.

Ventilationen är av växthustyp med ventilerad genomskinlig nock och kombinerat ljus och luftinsläpp längs långsidorna. Ventilationen styrs automatiskt beroende av temperatur, fukt och vind.

Utgödsling sker med självflyt under spalten till en tvärkulvert försedd med tryckare. Därifrån tycks gödseln till en större behållare.
Belysningen är med energisnåla armaturer med högtrycksnatrium och armaturer med röd nattbelysning. Belysningen känner av aktuellt dagsljus och styrs därefter för att ge korna 16 timmars ljus och 8 timmars mörker. Plansilor för ensilage, som byggdes 2012, ligger i anslutning till ladugården för optimal foderlogistik.

Två avlastarbord och kraftfodersilos förser en stationär mixer med foder, där fodret blandas och sedan fördelas ut 6 per dygn med en automatisk bandfoderfördelare på foderborden som är belägna utmed de båda längsgående väggarna. Kraftfodret serveras även i mjölkrobotarna.

Stallet uppfyller både högt ställda krav på arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter samt skapat förutsättningar för att ytterligare kunna öka vår redan nu höga produktion av mjölk (12800 kg/ko/år). Den nu högst avkastande kon i besättningen producerar över 19 500 kg mjölk/år.

Djur till salu: Kontakta vår Ladugårdsförman, tel 0708-38 50 32, för mer information.