Lärk, tall, sitkagran. Ek, bok, lind och lönn. Rödek och björk såklart.

Hela 86,8 ha produktiv skogsmark finns på Bollerup, den levande skogen karaktäriseras som lövskog och anlagd barrskog. Målet är att bedriva god skogsvård, att producera virke av hög kvalitet samt att vara en naturlig del i skolans undervisning.

Under 2011- 2013 har det skett plantering av tall, lärk, sitkagran, ek, bok, ek, rödek, lind, lönn samt björk. Boken med 7500 plantor kommer i framtiden att utgöra en fin bokskog om ca 2,5 ha. De övriga lövträden kommer att komplettera bokträden till att bli ett vackert ädellövträdområde för både produktion, undervisning samt rekreation. Totalt har senaste året 19 000 plantor av björk, lind, lönn, bok och ekplantor planterats, ca 5 hektar.

Idag är skogsmarkens produktionsförmåga varierande, därför måste val av trädslag anpassas till de olika markförhållandena (sk. ståndortsanpassning). Medelboniteten (produktionsförmågan) är 7,1 m3sk/ha och år, drygt 10 000 m3 sk (skogskubikmeter) totalt, vilket ger ett genomsnittligt skogsförråd på 119 m3sk/ha. Virkesförrådet fördelar sig på 35 % gran, 37 % ordinära lövträd, 5 % bok och 23 % övrigt ädellöv. Åldersfördelningen på skogen är relativt jämn.

123A5296 copy