Frågor
& svar

Stiftelsedriven gymnasieskola

Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

En plats med anor

Lagmannen Tage Ludvig Sylvan kan sägas vara upphovsman till Bollerup som utbildningsplats. Sylvan var borgmästare i Ystad när han tog över Bollerup 1844, han var en man med innovativa idéer som haft stor betydelse för jordbrukets utveckling. Som jordbrukare var han långt före sin tid. Han köpte in moderna maskiner från England; självgående lokomobil, ångdriven tröska och andra märkvärdigheter som aldrig tidigare skådats i Sverige. Han blev med tiden allt mer förmögen, ”Rik som Sylvan” blev ett talesätt på Österlen.

Tage Ludvig Sylvan

Bollerups Lantbruksinstitut drivs idag av stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup, som bildades genom Sylvans testamente i slutet av 1800-talet. Verksamheten startade 1902 och uppdraget var då att driva Bollerups gård i utbildnings- och forskningssyfte. Idag lever Sylvans vision vidare genom Bollerup som friskola med riksintag som erbjuder naturbruksprogram med häst-, och jordbruksprofiler samt gymnasiesärskola.

Tage Ludvig Sylvan dog 1879 och hans son Peter Hjalmar dog 1897. Tage Ludvig Sylvan är begravd i Ystad medan sonen vilar på Bollerup. År 1876 upprättade han sitt testamente i vilket han uttalade: ”Jag anser, att ett lantbruksinstitut bör vara, jämte en mönsterfarm, där var och en utan skolgång kan se, huru lantbruk bör ändamålsenligt ställas och bedrivas, ett experimentalfält och en agrikulturkemisk försöksanstalt. Vad angår egendomens brukningssätt, så bör det huvudsakligen avse kreatursavel, för att kunna föregå med exempel, huru hästar och boskap bör uppfödas, och Institutet kunna förse orten med dugliga vagns- (icke kapplöpnings) hästar och goda mjölkkor.

Bollerup, en by och en borg

Bollerup har genom tiderna stavats på många olika sätt. Allt tar sin grund i den förste ägarens namn. Han hette Bulle och gav namn åt byn och även hela bygden – Bullathorp.

Bullathorp –Boolthorp – Bollerup

Bollerup 1816

Platsen där Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium har sitt säte, rymmer många historiska intressanta händelser sedan den ovan nämnda Bulle gav platsen sitt namn på 1100-talet. Platsen kan också uppvisa en lång rad av intressanta ägare, bland annat de båda mäktiga danska ätterna Due och Krognos vilka tydligast satt Bollerups namn på den danska och skånska kartan.

Bollerup_01

Bollerups borg som uppfördes på 1500-talet är fyra våningar hög och murad av gråsten, Komsta-kalksten och tegel. Den äldsta gaveln är på medeltida vis dekorerad med nischer och blinderingar. Några fönster har fortfarande kvar sin gotiska ram, men de flesta fönstren är vad gäller storlek och omfattning ett verk från 1600-talet.

Husets bottenvåning har genom att borggården fyllts upp fått karaktär av källare, men de väggfasta stenbänkar som finns bevarade visar att här, liksom på Glimmingehus, ursprungligen varit borgstuga. Både källaren och andra våningen har kryssvalv. I några av salarna i översta våningen finns rester av väggmålningar från 1500-talet. Byggnaden har kommit att bevaras åt eftervärlden tack vare att den, liksom Glimmingehus, använts som spannmålsmagasin, sedan den blivit omodern som bostad. 1927-45 gjordes en restaurering av borgen, varvid man rekonstruerade de forna rummen.

Klicka här för att ladda ner: Bollerups broschyr om Borgen

Klicka här för att ladda ner: Ägartavlan